Mahmut Akpınar’dan çarpıcı analiz: Tarikat ve Cemaatlerdeki dar oligarklar

0
1709

Mabeyni Humayun, dar oligarşik çıkar grubu sadece şeyh/lider etrafında olmaz ve merkeze münhasır kalmaz. Bir şekilde maddi ve manevi güce, paraya, imkanlara hükmeden herkesin etrafında, yerel düzeylerde de Mabeyni Humayunlar oluşur. O konumlardan, makamlardan kendine fırsat, itibar, imkân devşirenler çıkar.

Peki bunun çözümü ne?

Cemaatler-tarikatler bazı laiklerin dediği gibi “din ticareti” yaparak insanları sömürüyor, saf yığınları kandırıyor mu?

Sadece cemaatler, tarikatler değil, dini-seküler bütün yapılar büyüdükçe, paraya-güce hükmetikçe bu türden paradokslar yaşar. Ama dini yapılarda istismarın tahribatı çok daha büyük olur. Zira insanlarda dine, itikada, maneviyata inancı sarsar; yapılan hizmetlere güveni zedeler. Bir şirkette yaşananlar “menfeaat çatışması” olarak kalırken, bir dini grupta yaşananlar dine, dindara, maneviyata büyük zarar verir.

Bu nedenle:

  1. Tarikat türü yapılarda manevi önem atfedilen kişilerin dua-evrad, nasihat, irşad gibi konularla meşgul olması, bunun dışındaki konuları meşverete, açıklığa dayalı heyetlere bırakması problemi azaltacaktır.
  2. Bir yerde güç ne kadar temerküz ederse orayı ele geçirmek ve o gücü kontrol etmek için o kadar çok rekabet olur; mücadele verilir. Ama güç dağıtılırsa, ademi merkeziyet olursa hem güç mücadelesi azalır hem de bir gücün problemli kişilerce kontrol edilmesinin doğuracağı zarar azalır. Güç temerküzü katılımcılığı, gönüllülüğü, meşvereti de azaltır; otoriterlik eğilimlerini, kıyıcı rekabeti, suistimal imkanlarını artırır. Tarikat-cemaat türü yapılarda her şeyin merkezi olması, tüm gücün belirli insan(lar)da toplanması yozlaşmaya paralel, Mabeyni Humayun kurma ve lideri kuşatma talebini artırır.
  3. Suistimallerin azaltılması, dar oligarşik bir yapının-grubun etkin olmaması için güçlü kişiler-figürler üzerinden iş yapmak, faaliyet yürütmek yerine ilkeler, kurallar, prensipler üzerinden iş yapmak, faaliyet yürütmek gerekir. Otoriter, baskıcı yönetimlerde kişiler ve onların emirleri, talepleri önemli iken hukukun üstün olduğu demokratik yönetimlerde kurallar, prensipler önemsenir. Her otoriter yapı sahip olduğu muazzam güç nedeniyle etrafında çıkar grupları, mürailer, mabeyni humayunlar oluşturur.
  4. Tarikatlarda manevi konumlar genellikle irsi ve ailevi kanallardan kazanılıyor. Şeyhe ve ailesine manevi önem, anlam yükleniyor. Oysa irsi kazanımlarda ehliyet her zaman şaibelidir. Ne var şeyhin sülbünden gelen veya yakını insanların eleştirilmesi, sorgulanması çok mümkün olmaz. Manevi liderler tavziflerde yakınlıktan çok liyakate, niteliğe önem verirse etrafında çıkar halkalarının oluşmasını engelleyebilir.
  5. Cemaat-tarikat türü oluşumların kurumsal yapılarında, akçalı kısımlarında şeyhin-liderin ailesine, yakınlarına asla yöneticilik, görev, konum sorumluluk vermemek gerekir. Bu en başta onların manevi etkilerini kıran, zihinlerini irşaddan-tebliğden uzaklaştıran ve suizan ortamına iten bir durumdur. Organizasyonlar, yönetim yapıları kişilerin yetki ve kontrolüne bırakılmayıp demokratik işleyişe uygun tasarlanabilirse, liyakate, donanıma dikkat edilebilirse hasarı azaltma imkanı olabilir.
  6. Cemaat ve tarikat türü yapıların doğrudan ticari iş ve ilişkilere girmemesi “paylaşılacak” makamları, imkanları azaltacak, vuruşmayı, fitneyi önemli oranda engelleyecektir. Gayrı menkullerin, hesapların kişilerin, münhasıran Şeyhe/lidere akraba kişilerin inisiyatifinde olmaması manevi odaklara olan suizannı engelleyecektir.
  7. Dini gruplarda şeyhin/liderin her konuyu bildiğine, her alanda söylediğinin önemli olduğuna inanılır. Oysa manevi otoriteyi kullanma, biat-itaat kültürü profesyonel yönetimle bağdaşmaz. Yapılan işleri verimlilikten, rasyonellikten çıkarır. Hz. Peygamber bile bir fidan dikip tutmadığında “siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz” demiyor mu?
  8. Dini gruplarda şeyhin her sözünde büyük keramet, hikmet aramak tarikatların en önemli açmazlarındandır. “Gavs hazretleri böyle buyurdu”, “Efendi Hazretlerinin talimatı böyle” deyince akan sular duruyor, mantık-muhakeme süzgecinden, değerler ölçeğinden geçirilmeden “yapılması zaruret” addediliyorsa Mabeyni Humayun için ortam çok verimli demektir. Zira onlar bunu çok kolay ve sınırsızca istismar ederler. Esas olan sözü kim söylerse söylesin söyleneni nasların, İslami ölçülerin, mantığın imbiğinden geçirmektir.
  9. Tarikat Cemaat türü yapılarda avantajlı, dar oligarşik bir halka oluşmuşsa şeyhin-liderin amme hakkı ve hukukullah adına buna müsaade etmemesi, kırmaya çalışması lazımdır. Aklı selim, ehli insaf insanların da dinin istismarına mâni olmak için bununla mücadele etmesi İslami, vicdani bir sorumluluktur. Bu tür durumlarda “bana dokunmasın!”, “dengeleri kollayalım!”, “biraz zamana bırakalım!” gibi yaklaşımlar sadece Mabeyni Humayuna güç ve zaman kazandıracaktır. Bir süre sonra ise o yapılarla mücadele etmek imkansız hale gelecek ve milyonların hakkı, emeği, hukuku dar bir zümreye feda edilmiş olacaktır.
  10. Dini gruplarda, tarikatlarda lidere büyük manevi güç, basiret, donanım atfedilir ve kalp gözüyle her şeyi göreceği, Allahın inayetiyle şer şebekelerini fark edip bertaraf edeceği düşünülür. Sebeplere ve tevhit akidesine de aykırı şekilde Şeyhin/Liderin bütün problemleri mucizevi şekilde görüp harikulade yollarla çözmesi umulur. Bu nedenle de genellikle ihvan arasındaki makul, makbul ve aklı selim kişiler devreye girmeyi, bir şeyler söylemeyi abes sayar. Şeyhe/Lidere bu konularda yardımcı olmayı edep dışı ve saygısızlık olarak görür. Oysa çoğu zaman şeyh/lider aynı dertlerden mustariptir ve ihvanından, arkadaşlarından çıkış yolu, yardım bekler. Mabeyni ele geçirmiş, şeyhi çevrelemiş kişi/kişiler kara çalarak, tehdit ederek, korkutarak, satın alarak insanların onuru, itibarı, ikbaliyle oynadığı için çok kimse mücadele etme yürekliliği sergilemek yerine şeyhin bir kerametle bu işleri halletmesi için seyirci kalır. Bu yaklaşım konuyu kangren etme yanında şeyhe/lidere vefasız davranmaktır. Şeyhi/lideri yalnız bırakma ve mabeyni humayunu güçlendirme dışında işe yaramaz.
  11. Düşünülenin aksine batıda çok sayıda dini grup, cemaat, tarikat var. Bunlar her türlü bağış, yardım alıyor, harcama yapıyor. Ancak yardımları/harcamaları herkese açık ortamlarda paylaşıyor, istismara karşı müsamahasız davranıyorlar. İslam dünyasındaki tarikat, cemaat türü yapılarda ise bu tür işler “güven” esasına göre, denetimsiz ve suistimale açık şekilde yürütülüyor. Doğal olarak denetimsizlik, kapalılık art niyetlilerin, özellikle de merkeze-güce yakın olanların aklını çeliyor, ahlakını bozuyor.
  12. Dini Hizmetleri yürütenler suizan etmemeli, suizanna sebep olacak davranışlardan çekinmeli ama daha önemlisi suizan, istismar kapılarını kapatacak sistemler, yapılar kurmalılar. Kardeşlerini günaha, vebale, yozlaşmaya bulaşmaktan kurtaracak şeffaf, açık, güven veren ortamlar oluşturmalılar. Pekâlâ bağımsız denetim birimlerine bile denetimler yaptırılabilir.
  13. Siyasetle girilen yakın ilişki ve iş birliği Allah rızası için çalışan manevi yapıları siyasetin hastalıklarına açık hale getiriyor. Dini hizmetleri siyasi etkiden alabildiğine uzak tutmak yozlaşmayı azaltacaktır.

İslam dünyasında cemaatler, tarikatlar nesillerin korunmasından, eğitimin yükselmesine, sosyal yardımlaşmadan, ahlaki erozyonun engellenmesine pek çok alanda güzel işler yapıyorlar. Bu yapıların yozlaşması, kirlenmesi ise hem dine, hem topluma büyük zararlar verebiliyor. Bu nedenle İslami hizmetlerle, hayır işleriyle uğraşanlar herhangi bir seküler kurum ve kuruluşun çok ötesinde kirlenmeye, yozlaşmaya ve Mabeyni Humayun oluşmasına karşı teyakkuz içinde olmalılar. İslami Hizmetlerin kapalı devre, akrabalara, yakınlara bina edilmesi “güvenli” gibi görünse de harekete büyük zararlar verebiliyor. Zira böylesi yapılarda sorgulama, soruşturma, arızaların ortaya çıkarılması mümkün olmuyor. Problem patladığında ise hasar devasa boyutlara ulaşmış oluyor.

Eğer bir Tarikatta-cemaatte Mabeyni Humayun oluştuysa Şeyhin/liderin bunu tek başına aşması zordur. Genellikle “fitne çıkmasın” diye çok şey sineye çekilir, yok sayılır. Bu durumda Mabeyni Humayun daha da pervasızlaşır. Problem çözülmeyince o davaya inananlar yavaş yavaş kenara çekilir, umudunu yitirir, gönül bağını koparır. İçerde kalanlar ise kırgın, çözümden umutsuz yaşar.

 

Mahmut Akpınar-Tr724

Yayınlarımızın devamı adına, sizleri destek vermeye davet ediyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here